آموزش Udemy – Learn Python and Ruby Programming

توضیحات : این دوره یک دوره فوق العاده در زمینه آموزش زباان Python  و Ruby  می باشد . این دوره فوق العاده رو به هیچ وجه از دست ندهید . شما در این دوره آموزشی دو زبان قدرتمند برنامه نویسی را می آموزید.

سرفصل ها به صورت کامل در ادامه مطلب

محصول شرکت

http://tutdl.ir/wp-content/uploads/icons/company.png Udemy

سازنده ویدیو

http://tutdl.ir/wp-content/uploads/icons/authors-icon.png  DoEdu IT Educations

زمان ویدیو

http://tutdl.ir/wp-content/uploads/icons/video.png ۱۴ ساعت

حجم ویدیو

http://tutdl.ir/wp-content/uploads/icons/bandwidth.png   ۱ گیگابایت

 

دانلود آموزش

http://tutdl.ir/wp-content/uploads/icons/Button-Download-icon.png دانلود بخش اول

http://tutdl.ir/wp-content/uploads/icons/Button-Download-icon.png دانلود بخش دوم

 

 

 

Index
Text
Section 1: Python Programming Introduction
Introduction
۰۸:۱۵
First Program
۰۵:۳۶
Basics1
۰۵:۵۶
Commenting
۰۵:۴۱
Section 2: Variables and data types
Variables
۰۵:۵۸
variable2
۰۴:۰۸
User entered data
۰۵:۵۹
Operators
۰۶:۱۷
Creating file and .exe file
۰۷:۳۴
Section 3: Decision making in python
If statement
۰۵:۳۵
If-else statements
۰۵:۱۶
Program to print odd or even
۰۵:۲۵
Program to find vowel
۰۶:۵۱
Find the greatest number
۰۵:۲۳
Section 4: Loops
For Loops
۰۶:۱۰
While Loops
۰۴:۵۳
Program to print factorial of number
۰۷:۰۰
Program for multiplication table
۰۲:۴۵
multi multiplication table
۰۵:۵۰
Exponential Program
۰۴:۵۵
Break statement
۰۴:۱۶
continue statement
۰۳:۰۱
Example password
۰۵:۱۵
Section 5: Functions and Modules
Functions and Modules
۰۷:۰۹
User defined functions
۰۵:۲۲
Functions with arguements
۰۴:۰۲
Creating modules
۰۶:۱۶
Section 6: Strings
Strings
۰۴:۳۵
Strings2
۰۲:۵۵
Section 7: List, Tuple and Dictionary
List introduction
۰۶:۰۳
List methods
۰۶:۵۷
Tuples
۰۳:۴۷
Dictionaries
۰۶:۰۵
Section 8: Time, Date and Calendar Modules
Time module
۰۵:۱۱
Time module example
۰۴:۴۳
delay time example
۰۴:۳۳
Small assignment
۰۲:۴۸
Calendar module
۰۴:۵۷
Section 9: Working with files
Files intoduction
۰۳:۳۵
Rename and Remove files
۰۳:۳۵
Working with folders
۰۵:۴۷
Exceptions
۰۴:۵۷
Formatting inside print()
۰۶:۲۷
.format() function
۰۶:۵۵
Section 10: OOP in Python : Object Oriented Concepts
Class and Object Introduction
۰۴:۰۱
Class creation
۰۵:۴۴
Constructor method
۰۶:۳۷
Student class example
۰۸:۱۳
Special functions
۰۸:۵۳
Inheritance
۰۳:۲۹
overloading
۰۴:۳۷
Section 11: GUI Programming
Before GUI
۰۳:۳۰
Creating window
۰۳:۲۷
Changing size and position
۰۴:۵۱
Adding Labels to window
۰۴:۴۳
grid and place to change label position
۰۷:۱۶
Section 12: Buttons and Text Box
Adding buttons
۰۴:۲۲
Adding methods to buttons
۰۴:۳۰
Creating text box
۰۲:۴۳
two windows
۰۶:۴۴
Section 13: Menubar and Menulist
Adding menubar
۰۵:۱۳
Adding menulist
۰۴:۵۹
Adding functionality to menulist
۰۳:۲۰
Changing font
۰۳:۱۶
Section 14: Message box and extras
message box
۰۶:۱۳
Creating a counter
۰۶:۴۰
colorchooser
۰۶:۱۲
askopenfile
۰۴:۰۴
content inside file
۰۳:۲۹
Section 15: Radio Buttons
radio buttons intro
۰۷:۳۶
Radiobutton example
۰۷:۴۱
Radio button interaction
۰۷:۳۶
Radio button example
۰۴:۱۶
Indicatoron radiobutton
۰۲:۵۲
Section 16: Check buttons
Check button
۰۵:۰۹
Check button values
۰۷:۰۱
checkbutton on menu list
۰۴:۱۵
Section 17: Text box using Entry Class
Entry class
۰۶:۲۳
insert and delete in Entry
۰۷:۱۱
litres to gallons example
۰۹:۲۶
Litres gallons modifications
۰۳:۲۶
Section 18: Ruby Programming Language
Introduction to ruby
۰۷:۰۷
ruby software install
۰۷:۴۰
First program
۰۴:۱۸
Basic numbers
۰۵:۵۹
Commenting
۰۳:۴۰
Variables
۰۴:۴۹
text editor and file
۰۶:۵۶
User input
۰۷:۱۰
Section 19: Decision making
If statement
۰۵:۲۳
if else statements
۰۶:۵۴
Program to find odd or even
۰۴:۴۰
vowel or consonant
۰۴:۲۸
Finding greatest number
۰۵:۲۵
Operators in ruby
۰۸:۱۷
Section 20: Loops
While Loop
۰۴:۵۰
Until Loop
۰۴:۵۲
For Loops
۰۴:۲۶
Program to find factorial of any number
۰۸:۴۶
Program to print multiplication table
۰۲:۵۶
Multi multiplication table
۰۴:۰۹
Exponent value example
۰۲:۵۰
Break Statement
۰۴:۳۲
Next statement
۰۲:۲۰
redo
۰۴:۰۱
.times
۰۱:۲۲
Password example
۰۶:۵۳
chomp
۰۱:۵۱
print vs puts
۰۴:۲۴
Interpolation
۰۵:۰۱
Section 21: Arrays, Hashes and Methods
Arrays
۰۵:۳۶
Push and Pop in arrays
۰۳:۵۸
loop in arrays
۰۲:۱۹
Adding arrays
۰۳:۴۱
Hashes
۰۳:۲۵
Hashes methods
۰۲:۲۱
Methods Introduction
۰۴:۵۶
Methods example
۰۳:۵۴
add and sub example
۰۸:۵۶
methods with arguements
۰۲:۱۰
list as arguement
۰۵:۳۵
user entered array
۰۵:۳۷
Section 22: Object Oriented Programming
OOPs Introduction
۰۶:۳۸
Class and Object
۰۲:۵۲
Class and objects example
۰۴:۱۴
Accessing attributes
۰۸:۱۲
Constructor method
۰۵:۲۱
attr_reader,writer,accessor
۰۷:۲۲
singleton
۰۳:۱۹
Inheritance
۰۵:۲۱
Method overriding
۰۲:۴۹
string method
۰۳:۱۶
Multiple Inheritance
۰۴:۱۴
Modules
۰۳:۱۱
Begin and end blocks
۰۳:۳۲
Class Variable
۰۴:۳۷
Class Variable example
۰۴:۲۶
Class method or self method
۰۲:۴۹
setter and getter methods
۰۶:۴۵
Global Variable
۰۱:۵۹
Constants
۰۲:۴۵
Object Freeze
۰۳:۰۸
require statement to load files
۰۲:۵۸
Ranges
۰۵:۵۲
Section 23: Blocks
Blocks
۰۳:۰۳
Blocks example
۰۴:۲۰
Blocks with arguement
۰۱:۵۷
Blocks Example
۰۳:۵۶
Blocks with reference
۰۳:۱۶
Section 24: Procs and Lambda
Procs
۰۱:۵۳
Proc Example
۰۲:۵۸
Lambda
۰۱:۳۰
.Proc.new and implicit method
۰۴:۲۵
Example
۰۶:۲۱
Difference between proc and lambda
۰۷:۱۲
last diff between lambda and proc
۰۲:۴۱
proc and arity method
۰۲:۵۹
Example
۰۵:۲۱
Time Class
۰۳:۳۴

 

همچنین ببینید

دانلود آموزش Laracasts – Discover Symfony Components

توضیحات : جالب است بعضی اوقات فریم ورک Laravel و  Symfony  را در مقابل یکدیگر قرار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *