بایگانی برچسب: این دوره مباحث پیشرفته ASP.NET Ajax شامل کنترل های سفارشی ، طراحی نرم افزار و اشکال زدایی را پوشش میدهد.